?T?? ó?یê ???á?? ê??ó è? ?? ????? ??ی ?è ??? íá??ی ì??ú ????ê ?á?ê???ی?ی ??è??? ?? ?Yí? ??áی

??? :  ??ی?? ??êè??
???ê ??ی?? ??êè?? è? êáYíT ê?????í?? ? êì??è ??????ó?? ??Y????êí?  ? ?? ??êè?? è? ??úê ??í??? ?? ó?á??ی ??ی? Yú?áیê ??? ?? ?? ò?ی?? ??ی ??êè? è? ??ی??? ???ú ???? ?óê . ?ی? ???ê è?áیá ???ê? ???ی???ی ?? T??? ????? ?  ???ی?? (??????) ? ?óê??áی? T??? è? ??ì?? ????? ??ی ?í?á? ?? ???ì ?ò ?ی??? ?یò ?ی è??? .

?? òی? êú???ی ?ò ????? ??ی ??ì?? ??? ê?ó? ??ó?á ?ی? ???ê D?? ?ی ????

  ??????? ???íی ? ??? ????òی ?è?? ??ی WLAN ??óó? Y????ی ??? ??í???
  ??????? ???íی ? ??? ????òی ?è?? ??ی WLAN ???ê ?Y???ê
  ??????? ???íی ? ??? ????òی ? ??????ی ?è?? ??ی WLAN ???ê ó?یè?êá
  ??????? ???íی ? ??? ????òی ? ??????ی ?è?? ???ê ???Yی?ی ???ی?
  ??????? ???íی ? ??? ????òی ?è?? ??ی WLAN ê?óیó?ê êá? ??èی? ê???á (?á?ì?)
  ??? ????òی ?è?? ??ی WLAN ???ê ????óí ? ó??ê ê?óíó?ê ??í??í ?í??? (úóá?ی? ? ??????)
  ?????? ? ???íی ? ??? ????òی ? ??????ی ?è?? ??ی Lan & Wlan & Vsat ???ê Globalpetrotech
  ?????? ? ??? ????òی ?è?? ??ی WLAN ???ê ????? ??á?ی?
  ?????? ? ??? ????òی ?è?? ??ی WLAN ??óó? ê?áی??ی??
  ????? ?è?? ??ی??? ?ی ???? ??T ?ی???
  ??? ????òí ? ??????ی ?è?? ??í??? ?í ???ê ???Yی?ی ??? ó?ò?
  ???íí? ??è ? ??? ????òí ???í? ?á?ê???í?í T?èá ìóêì? ?ò ?ì??ú? ?T?á?ê ? ??á?ú?ê
  ???íí? ??è ? ??? ????òí óíóê? ?è?? ??í??? ?í ???ê ??? ê???ó
  ??????? ???íی ? ?ی??? ó?òی ?è?? è?ی???ی ی?ی ?ò ???ی???ی ??ی Opel ??Tú ?? ê????
  ??????ی ?è?? Novell ???ê ?ی?ی ?á?ê ?ی??
  ??????? ???íی ? ??? ????òی ? ??????ی ?è?? ??í??? ?í ???ê ????óí ó?ò ? ???
  ?ó??á ????? è?T???ی ê???ی áی?? ??ی ??è?? è? ó?á? ó??? ?? ó?á 84 ? 85
  ???íی ? ?í??? ó?òی ??? ?Yò?? ??ê?áی ???èí???ی ???? èóê? êíê ?è
  ??????? ???íی ? ??? ????òی ? ??????ی ?è?? ??یLAN ? WLAN ?Yê? íT?Tی ??ê? áT?یی
  ???íí ? ?í??? ó?òی ??? ?Yò?? ? ó?ê ?Yò??è????? ??ی íó?è???ی ? ??è???????ی ???ê ê?áی?ی ?ی?ی ?á?ê ?ی??
  ??????? ???íی ? ??? ????òی áی?? ??êè??ی ???ê ò??ی?? (Voice & Data) è? ??ی Y????ó 2.4 ? 5.8 è???ê Redundancy
  ??ê?á ????? ?ê???óی?? ??????ی ?? (óیóê? ????یò? ê??ی? ó?á? ??ی ??????ی ?? )
  ??? ????òی áی?? ??êè??ی ???ò? ? ????? T?
  ??è óیóê? ???یêی ???ê ??? ?یóی ? ???یê??ی?? ?ò ???á ?ی??? ? ???óê?? è???ê ??ò???
  ????? ? ???í ????? ?ê??á ?ی????? ???á è? ?Yê? ???òی ??Tú ?? ??? ó??ی
  ?????? ?? êì?یò?ê ??ê??èی ? ??? ????òی áی?? ??êè??ی ???ê ??ê? è? ?Yê? ??Tú ?? ???? ??è?ê?? è? ?óêY??? ?ò ?? ú?? Bridg
  ?????? ? ???íی ? ??? ????òی ?è?? ???ê è?ò????ی ??? ?یóی
  ?ó??á ????? è?T???ی áی?? ó?ò??? ?T???ê ?óê??ê?ی? ???? è? ?Yê? ????ی ??????? ?ò??
  ???íی  èóی??ی ?ò ó?یê ??ی ?ی???ی? ? ?óê?êی?
  ???íی ? ?ù??ê è? ??? ????òی ?è?? ??á?ی???? è???úè?ó è? ù?Yیê 1000 Node
  ?  êú???ی ????? ??ی ?ی?? . . . . . . 
   
  Up
 

 

Copyright ? Arianfard.Com All Rights Reserved


hair extension courses near me hairstyle for school ponytail clip in hair extensions how to section hair for box braids judiths african caribbean hair design southampton remy hair extensions beyond hair reviews uk funny bad hair day memes lace front wigs uk gray hair extensions braiding braided wedding hairstyles for medium hair lace wigs uk